Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
KNOCK OUT MUSIC STORE

 

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.knockoutmusicstore.pl prowadzony jest przez Tomasza Ochaba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Knock Out Productions , pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki,NIP 6772280971, REGON 120675989,  adres poczty elektronicznej: info@knockoutmusicstore.pl, zwanym dalej: „Usługodawcą”.


§1.
DEFINICJE

Wymienione w Regulaminie pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu oznaczają:
Regulamin – niniejszy dokument, dostępny w formie elektronicznej umożliwiającej wydruk;

Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm);

Sklep – platforma internetowa dostępna pod domeną internetową: www.knockoutmusicstore.pl, działająca na zasadach określonych w Regulaminie, na którą składają się elementy graficzne, oprogramowanie umożliwiające świadczenie Usług elektronicznych na rzecz Klientów; za pośrednictwem której możliwa jest sprzedaż towarów i usług, określone w Regulaminie;

Klient – korzystająca ze Sklepu: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa; osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane w Sklepie;

Produkt – prezentowana do sprzedaży w Sklepie rzecz ruchoma;

Konto – utworzony w wyniku rejestracji przez Klienta i prowadzony w Sklepie dla Klienta, zbiór danych i ustawień Klienta, oznaczony unikalną nazwą (loginem), w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu, w tym o złożonych zamówieniach w Sklepie; Dostęp do Konta możliwy jest po Zalogowaniu przez Klienta;

Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

Logowanie/Zalogowanie – procedura autoryzacji w systemie w celu uzyskania dostępu do Konta, wymagająca podania przez Klienta loginu, którym jest podany podczas rejestracji Konta adres elektroniczny oraz hasła;

Newsletter – Usługa elektroniczna, polegająca na dostarczaniu Klientom informacji handlowych i marketingowych w tym informacji o: Produktach, usługach, promocjach, nowościach w Sklepie, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, za zgodą Klienta.

Wydarzenie – wydarzenie artystyczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe realizowane przez Organizatora, na które dystrybuowane lub sprzedawane są Bilety w Sklepie.

Organizator – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, realizująca Wydarzenie. Informacja kto jest Organizatorem wydarzenia umieszczana jest każdorazowo w opisie Wydarzenia w Sklepie.

Bilet – dokument wydawany przez Usługodawcę w imieniu Organizatora, potwierdzający uprawnienie Klienta do wzięcia udziału w Wydarzeniu, generowany w Sklepie przez Usługodawcę w imieniu Organizatora w formie elektronicznej jako link do pliku PDF umożliwiającego wydruk, zawierający unikalny kod kreskowy umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące; Regulamin Wydarzenia może zawierać dodatkowe wymogi, jakie musi spełnić uczestnik Wydarzenia poza posiadaniem Biletu, aby wziąć udział w danym Wydarzeniu;

 

Bilet kolekcjonerski – papierowa postać pamiątki z Wydarzenia, wydawana przez Usługodawcę w imieniu Organizatora po uprzednim wybraniu takiej opcji przez Klienta przy składaniu zamówienia na Bilet w Sklepie, Bilet kolekcjonerski nie jest Biletem – nie uprawnia do wzięcia udziału w Wydarzeniu. Do uczestnictwa w Wydarzeniu wymagany jest Bilet zawierający unikalny kod kreskowy. 


§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca:
      a) prowadzi w Sklepie sprzedaż internetową Produktów i Biletów;
      b) świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi drogą elektroniczną: usługę formularza kontaktowego, formularz Zamówienia, umożliwienie przeglądania treści w Sklepie i składania Zamówień, prezentowanie treści, usługę Newslettera, usługę Konta.
 2. W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu, niezbędne są: 
      a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
      b) zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej dostępnej wersji przeglądarka internetowa z obsługą technologii JavaScript,
      c) aktywne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. – Kodeks Cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści (elementów tekstowych, graficznych lub multimedialnych) o charakterze bezprawnym, a szczególności treści naruszających dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu i w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz Usługodawcy.  
 6. Korzystanie przez Klienta z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną, pomimo stosowania różnorodnych zabezpieczeń przez Usługodawcę może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet. 

 

§3.
REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

 1. Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której, zostanie dla niego utworzone Konto. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Konto jest niezbywalne. W ramach usługi Konta możliwe są: dokonywanie podglądu historii zamówień w Sklepie, weryfikacja stanu Zamówienia, zmiana danych kontaktowych.
 2. Rejestracja w Sklepie w celu utworzenia Konta polega na dokonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
      a) wypełnieniu pól w interaktywnym formularzu rejestracyjnym w Sklepie, następującymi danymi: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, utworzonym przez Klienta hasłem dostępu do Konta, a także jego adresem poczty elektronicznej,
      b) złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu,
      c) złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o prywatności,
      d) przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sklepu poprzez kliknięcie przycisku znajdującego się na końcu formularza rejestracyjnego: „Zarejestruj się”,
      e) aktywacji Konta za pośrednictwem linka aktywacyjnego, znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Złożenie oświadczeń wskazanych w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Sklepie jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zapoznaniu się z informacją o prywatności uniemożliwia skuteczne zarejestrowanie Konta w Sklepie. 
 4. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym pełnych i prawdziwych danych. 
 5. Loginem wymaganym do rejestracji w celu utworzenia Konta może być tylko adres poczty elektronicznej, do którego Klient ma dostęp na czas istnienia Konta. Na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta podczas procedury rejestracji, Usługodawca może wysyłać informacje niezbędne do działania funkcjonalności w Sklepie i wykonania danej procedury np.: usunięcie Konta, przypomnienie hasła, informacje o złożonych Zamówieniach itp. 
 6. Z chwilą aktywacji Konta przez Klienta (t.j. poprzez kliknięcie przez Klienta w link aktywacyjny, znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej) zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Usługodawcy drogą mailową na adres:  info@knockoutmusicstore.pl lub drogą pisemną. W takim przypadku Konto wraz z zawartością zostanie usunięte niezwłocznie.
 7. Dane podane przy rejestracji Konta, za wyjątkiem loginu, mogą zostać przez Klienta zmienione po zalogowaniu się na Konto Klienta i wejściu w zakładkę „Edytuj konto”. Klient powinien niezwłocznie dokonywać aktualizacji swoich danych w Sklepie w przypadku gdy dane okażą się nieaktualne.
 8. Logowanie w Sklepie na Konto odbywa się w poprzez podanie przez Klienta loginu i hasła, utworzonych podczas rejestracji, w zakładce „Zaloguj się” na stronie internetowej Sklepu.
 9. W przypadku, gdy Klient zapomni hasła do Konta, może je odzyskać poprzez prawidłowe wypełnienie formularza odzyskiwania hasła. W takim przypadku Klient otrzyma przypomnienie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany podczas Rejestracji w Sklepie.
 10. Klient zobowiązuje się do nie udostępniania Konta w jakiejkolwiek formie osobom trzecim oraz do zachowania w tajemnicy hasła do Konta.
 11. W przypadku gdy bezpieczeństwo Konta jest zagrożone, Usługodawca może na określony czas zablokować Konto bądź dostęp do wybranych usług w ramach Konta, o czym zobowiązany jest powiadomić Klienta. 
 12. Usługodawca ma prawo wprowadzić ograniczenia w korzystaniu z Konta, włącznie z usunięciem Konta, w przypadku rażącego złamania Regulaminu przez Klienta lub próby działania na szkodę Usługodawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Klienta na adres poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń.

 

§4.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są każdorazowo podawane w Sklepie na stronie internetowej Produktu lub usługi. 
 2. Zasady udziału w danym Wydarzeniu, w tym prawa i obowiązki uczestników Wydarzenia określa regulamin wydawany przez Organizatora. Regulamin danego Wydarzenia dostępny jest w Sklepie w opisie Wydarzenia, w formie elektronicznej, jako link do podstrony z treścią regulaminu. Regulamin Wydarzeń, których Organizatorem jest Usługodawca dostępny jest pod adresem strony internetowej:  https://knockoutprod.net/pl/page/regulamin. 
 3. Klient może składać drogą elektroniczną Zamówienia Produktów i Biletów prezentowanych w Sklepie 24 godziny na dobę, z tym zastrzeżeniem, że realizacja Zamówień Produktów i Biletów Kolekcjonerskich przez Usługodawcę odbywa się w dni robocze (od poniedziałku do piątku). 
 4. Ceny prezentowane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatki, natomiast nie zawierają opłat za dodatkowe usługi, o ile takie występują. Do każdego Zamówienia Usługodawca dolicza opłatę serwisową w wysokości 5% wartości Zamówienia., która pokrywa koszty obsługi sprzedaży w Sklepie. 
 5. Cena Produktu lub Biletu i wszystkich dodatkowych usług związanych z zakupem Produktu lub Biletu oraz aktualne metody i koszty dostawy podane są przed ostatecznym zatwierdzeniem Zamówienia. Usługodawca może określić minimalną wartość Zamówienia, dla której koszty dostawy są dla Klienta darmowe.
 6. W celu złożenia Zamówienia Produktu lub Biletu Klient postępuje zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania Zamówienia, a w szczególności dokonuje następujących czynności w kolejności wskazanej przez Usługodawcę w Sklepie:
      a) wybiera rodzaj i ilość Produktów lub/i Biletów poprzez dodanie wybranych Produktów lub/i Biletów do wirtualnego koszyka,
      b) przechodzi do wirtualnego koszyka,
      c) wskazuje w wirtualnym koszyku sposób doręczenia Produktów lub/i Biletów spośród form dostępnych w Sklepie,
      d) wskazuje w wirtualnym koszyku sposób płatności za Zamówienie, spośród form dostępnych w Sklepie
      e) wypełnia pola formularza Zamówienia swoimi danymi wskazanymi w interaktywnym formularzu: imieniem i nazwiskiem, adresem do wysyłki (ulica, numer domu, numer mieszkania, miasto, kod pocztowy), adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu – do których Klient ma dostęp, a jeśli Klient zażądał w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych firmy i numeru NIP ( decyzja o wystawieniu faktury lub paragonu podejmowana jest w trakcie składania zamówienia i nie ulega zmianie); Klient posiadający Konto po zalogowaniu potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych, koniecznych do zawarcia i realizacji Zamówienia;
      f) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, 
     g)oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Wydarzenia (dotyczy zakupu Biletu) 

        h) oświadcza, że zapoznał się z informacją o      prywatności, 
    i) klika w ikonkę „Zamawiam i Płacę”.

 1. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość rejestracji w Sklepie w celu utworzenia Konta. W takim przypadku Klient klika w ikonkę „Użyj powyższych danych i utwórz konto” oraz wpisuje utworzone przez siebie hasło.
 2. Złożenie oświadczeń wskazanych w formularzach Zamówień dostępnych w Sklepie jest dobrowolne, jednak brak złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz zapoznaniu się z informacją o prywatności uniemożliwia skuteczne złożenie Zamówienia w Sklepie. 
 3. Na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w formularzu Zamówienia Usługodawca może wysyłać informacje niezbędne do realizacji i obsługi Zamówienia, wobec czego Klient zobowiązany jest podać taki adres poczty elektronicznej, do której i jest uprawniony i ma aktywny dostęp.
 4. pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta za Zamówienie.
 5. Po kliknięciu „Zamawiam i płacę”, Klient jest automatycznie przekierowywany na platformę internetową zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności, a następnie wybiera formę płatności dostępną na tej platformie. Płatność taka jest możliwa po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności wybranej instytucji, którego treść jest udostępniana Klientowi przed dokonaniem przez niego płatności.
 6. Płatność w Sklepie jest możliwa poprzez system płatności elektronicznej „Dotpay”, obsługiwany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 00-327 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, po uprzednim zaakceptowaniu regulaminu płatności tej instytucji, dostępnego w ww. systemie. 
 7. W przypadku zakupu Biletu, wysyłka Biletu odbywa się poprzez przesłanie drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) linku do wygenerowania Biletu elektronicznego w formacie PDF, który Klient zobowiązany jest samodzielnie wydrukować i okazać Organizatorowi przy wejściu na Wydarzenie w formie czytelnego wydruku lub na przenośnym urządzeniu elektronicznym.
 8. Bilet kolekcjonerski jest wydawany przy wejściu na Wydarzenie, po zeskanowaniu Biletu elektronicznego;
 9. Potwierdzeniem złożenia Zamówienia przez Klienta jest otrzymanie przez niego wiadomości o potwierdzeniu złożenia Zamówienia, na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 
 10. Warunkiem przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Usługodawcę jest zapłata za Produkt przez Klienta. Brak dokonania płatności przez Klienta w terminie 20 minut od momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie Zamówienia. 
 11. Czas wysyłki i maksymalny czas doręczenia Produktu lub Biletu Kolekcjonerskiego do Klienta podawany jest każdorazowo w Sklepie przy opisie Produktu lub w formularzu Zamówienia. Produkt lub Bilet Kolekcjonerski doręczany jest Klientowi na podany przez Klienta adres do wysyłki bądź w punkcie odbioru, wybranym przez Klienta. Dostawa Produktów lub Biletów Kolekcjonerskich możliwa jest na terenie Polski. W przypadku jednoczesnego Zamówienia kilku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku nieodebrania biletów kolekcjonerskich z paczkomatu lub od kuriera z winy kupującego, nie ponawia się wysyłki. Bilety odbierane są w dniu koncertu przy wejściu na wydarzenie.
 12. Wysyłka Biletu elektronicznego odbywa się niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin) po dokonaniu płatności przez Klienta.
 13. Bilet elektroniczny zawiera unikalny kod kreskowy, który Klient zobowiązany jest okazać Organizatorowi przy wejściu na Wydarzenie celem zeskanowania przy użyciu urządzenia skanującego przez Organizatora i weryfikacji uprawnienia Klienta do wstępu na Wydarzenie.
 14. Kod zawarty na Bilecie elektronicznym jest ważny tylko przy pierwszym skanowaniu, t.j. niemożliwe jest ponowne wejście na Wydarzenie po zeskanowaniu Biletu elektronicznego, wobec czego Klient z chwilą otrzymania Biletu elektronicznego jest obowiązany do:
      a) przechowywania Biletu elektronicznego z zachowaniem należytej staranności,
      b) nieudostępniania kodu kreskowego widniejącego na Bilecie elektronicznym publicznie w Internecie lub publicznie w inny sposób,
      c) nieprzesyłania Biletu elektronicznego lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie elektronicznym jakimikolwiek środkami komunikacji, bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń,
      d) nieudostępniania Biletu elektronicznego lub kodu kreskowego osobom nieuprawnionym. 
 15. Wszelkie Produkty i Bilety udostępniane za pośrednictwem Sklepu, a także wszelkie treści i identyfikacja wizualna w Sklepie, (jako przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia), stanowią przedmiot ochrony, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 poz. 1231 z późn. zm.). 

 

§4.
NEWSLETTER

 1. Usługodawca świadczy usługę subskrypcji Newslettera, w ramach której, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), za jego zgodą, wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) obejmująca w szczególności informacje o: aktualnej ofercie, promocjach, rabatach, akcjach marketingowych, informacjach handlowych. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Zgoda na wysyłkę Newslettera ma charakter dobrowolny, a Klient może wycofać zgodę w każdym czasie. 
 3. W celu zamówienia subskrypcji Newslettera Klient udostępnia swój adres e-mail w odpowiednim polu w formularzu w Sklepie. 
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wysyłając Usługodawcy oświadczenie o rezygnacji z Newslettera drogą poczty elektronicznej lub droga pisemną. 
 5. Usługodawca może rozwiązać w każdym czasie umowę w zakresie świadczenia usługi Newslettera z ważnych powodów t.j.:
      a) zmiana przepisów prawa w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, która wpływa na wzajemne prawa i obowiązki stron lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji właściwych urzędów lub organów;
      b) zmiana zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie się z dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
      c) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi. 
 6. O zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Newslettera Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

 

§ 6.
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 z późn. zm.), w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidzianych przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 z późn. zm.), nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów:
      a) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      b) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  a ponadto do umów:
      c) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
      d) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
      e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
      f) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
      g) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
      h) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
      i) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
      j) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
      k) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
      l) zawartej w drodze aukcji publicznej;
      m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Wobec treści obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w ustępie poprzedzającym, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Klientowi:
      a) w zakresie sprzedaży Biletów, jeżeli został oznaczony termin Wydarzenia;
      b) w zakresie sprzedaży Produktów, którymi są nagrania dźwiękowe lub wizualne w jakiejkolwiek formie (CD, DVD/Blue-Ray, płyty winylowe itp.) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W przypadku gdy Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Knock Out Music Store (dawny Hotel Forum), ul. Marii Konopnickiej 28, Kraków 30-302. Usługodawca zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  reklamacje@knockoutmusicstore.pl
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść.
 7. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§7.
REKLAMACJE

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Konsumentowi rzeczy wolnych od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu przepisów prawa jest wyłączona. 
 2. Reklamacje można przesyłać:
      a) w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej: reklamacje@knockoutmusicstore.pl
      b) w drodze pisemnej na adres: Knock Out Music Store (dawny Hotel Forum), ul. Marii Konopnickiej 28, Kraków 30-302
 3. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej, zalecane jest by Konsument wraz z reklamacją, zawierającą dane kontaktowe, przesłał: dowód zakupu, opis zawierający jak najwięcej informacji dotyczących przyczyn i okoliczności stwierdzenia nieprawidłowości, rodzaju tych nieprawidłowości, a także sprecyzowania żądania Konsumenta t.j. sposobu, w jaki Konsument oczekuje rozpatrzenia reklamacji. Wymogi podane w niniejszym ustępie mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się w szczególności do:
      a) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
      b) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
      c) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny, możliwe jest po zakończeniu procesu reklamacyjnego i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 8. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. 

 

§8.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacjio Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki,NIP 6772280971, REGON 120675989,  adres poczty elektronicznej: info@knockoutmusicstore.pl, zwany w niniejszym paragrafie: „Administratorem”.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: iod@knockoutprod.net lub pisemnie na adres Administratora: Knock Out Music Store (dawny Hotel Forum), ul. Marii Konopnickiej 28, Kraków 30-302.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane w następujących celach:
      a) zawarcia przez Klienta umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Klient jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy,
      b) analitycznych t.j. doboru usług Administratora do potrzeb Klientów, optymalizacji tych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
      c) archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
      d) badania satysfakcji Klientów i weryfikacji jakości usług (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
      e) prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora),
      f) wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
 4. Dane osobowe Klientów Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
      a) upoważnionym przez Administratora pracownikom,
      b) podwykonawcom Administratora, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
      c) dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
      d) podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, którzy obsługują proces zamówień,
      e) podmiotom świadczącym Usługodawcy usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
      f) firmom kurierskim i pocztowym, które dostarczają do Klienta przesyłki,
      g) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:
      a) dane osobowe Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
      b) dane osobowe pozyskane w celu marketingowym, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu,
      c) do czasu aż przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych osobowych.
 6. Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do potrzeb Klientów tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które posiada np. poprzez analizę tego jakie produkty Klient kupuje. W oparciu o te informacje Administrator przypisuje Klientowi profil z punktu widzenia zaoferowania mu produktów lub usług lub usług partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Klientowi produktów lub usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody.
 7. Klient ma prawo do:
      a) żądania dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania,
      b) usunięcia jego danych osobowych,
      c) ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
      d) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
      e) przeniesienia danych osobowych.
 8. Jeśli przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody, Klient ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli Klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 9. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych (tożsamości, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić Administratorowi świadczenie Klientowi usług drogą elektroniczną lub złożenie Zamówienia przez Klienta. 
 10. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Podczas wizyty w Sklepie, automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników: adres IP. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 12. W celu dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klientów, Sklep używa plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze Sklepu. Pliki cookies nie pobierają danych osobowych ani informacji poufnych z urządzenia Klienta.
 13. Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies:
      a) sesyjne - dotyczą aktywności Klienta podczas określonej sesji przeglądarki i po jej zamknięciu są usuwane,
      b) trwałe - pozostają w urządzeniu Klienta i aktywują się kiedy otwiera on stronę Sklepu.
  Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane jedynie w celach technicznych związanych z administracją serwera oraz w celach statystycznych. Pliki cookies są stosowane w celu ułatwienia Klientom korzystanie ze Sklepu np. poprzez przechowanie podanych informacji, tak by Klient nie musiał ich ponownie podawać, przy następnej wizycie, a także są stosowane w celu dostosowania reklam do preferencji Klienta.
 14. Sklep wykorzystuje pliki cookies do:
      a) tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności serwisu,
      b) utrzymywania sesji Klienta,
      c) dostosowania zawartości stron do preferencji Klienta,
      d) zapewnienia bezpieczeństwa danych,
      e) łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Klient korzysta,
  Klient, zmieniając ustawienia przeglądarki, może w każdym momencie wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług.
 15. W Sklepie zostały zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook, znajdującego się pod adresem internetowym www.facebook.com (oznaczone jako logo Facebooka). Naciśnięcie przycisku wtyczki przez Klienta w Sklepie powoduje bezpośrednie połączenie go z serwerem Facebooka. W wyniku takiego działania Facebook może śledzić wizytę Klienta w Sklepie lub na fanpage’u Sklepu w Facebooku, jeśli użytkownik posiada konto na Facebooku. Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób te informacje są przekazywane. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem: pl-pl.facebook.com/policy.php
 16. W Sklepie zostały zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Instagram, znajdującego się pod adresem internetowym www.instagram.com (oznaczone jako logo Instagram). Naciśnięcie przycisku wtyczki przez Klienta w Sklepie powoduje bezpośrednie połączenie go z serwerem Instagrama, w wyniku czego Instagram może śledzić wizytę w Sklepie. Administrator nie ma wpływu na to, w jaki sposób te informacje są przekazywane. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388

 

§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 02.07.2021.
 2. Regulamin może ulec zmianie w następujących przypadkach:
      a) zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, w tym w szczególności: regulujących sprzedaż Produktów lub regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wzajemne prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
      b) nałożenia określonych obowiązków przez organy państwa, które powodują, że brak zmiany Regulaminu spowoduje brak realizacji tych obowiązków przez Usługodawcę;
      c) usprawnienie działania Sklepu i obsługi Klientów;
      d) poprawa ochrony prywatności Klientów;
      e) zmiany redakcyjne Regulaminu;
      f) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
      g) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;
      h) wprowadzenia w Sklepie nowych Produktów lub usług, które powoduje, że Regulamin musi zostać dostosowany do rodzaju tych Produktów lub ich cech szczególnych i właściwości;
      i) w celu usunięcia zapisów Regulaminu, które są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie, w tym w szczególności naruszają prawa Klientów.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani z uprzedzeniem, przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej datę wejścia w życie zmian Regulaminu. Informacja ta będzie dostępna w Sklepie przez 14 dni kalendarzowych. W przypadku Klientów, którzy posiadają Konto, zostaną oni powiadomieni o zmianie Regulaminu dodatkowo za pomocą wiadomości, przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta. Klienci, którzy posiadają Konto mają prawo wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Termin wypowiedzenia w takim przypadku wynosi 30 dni. 
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na umowy sprzedaży zawarte przez Klienta z Usługodawcą przed zmianą Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego. 
 6. Zmiana adresów stron internetowych, adresów e-mail, numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu. O takich zmianach Klienci powiadamiani są e-mailowo i informacja taka jest umieszczana także na stronie internetowej Sklepu.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

ZAŁĄCZNIK NR 1
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i zaistnienia podstaw prawnych do odstąpienia)

Dane Klienta
Imię i nazwisko: ________________________
Adres:     ________________________
________________________
Adres e-mail: ________________________ 

Knock Out Music Store
   ul. Armii Krajowej 12/LU9, Kraków 30-150

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

Data Zamówienia:         ___________________
Numer Zamówienia:     ___________________
Data odbioru Produktu:     ___________________
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów): ___________________
Adres Konsumenta(-ów): _________________________________________________________________

 

_____________________

Data

 

_____________________

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.