Regulamin imprezy masowej

 REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, wydany jest przez Tomasza Ochaba, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Ochab Knock Out Productions, pod adresem: ul. Józefa Chełmońskiego 130L lok. 11, 31-340 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 6772280971, REGON 120675989, adres poczty elektronicznej: info@knockoutprod.net, zwanego dalej „Organizatorem”.
 2. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, zwanego dalej „Wydarzeniem”, organizowanym przez Organizatora, będącym imprezą masową, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Wydarzenia.
 3. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają osoby pełnoletnie, które okazały bilet wstępu wydany przez Organizatora w ramach puli ogólnie dostępnych biletów lub które otrzymały indywidualnie od Organizatora prawo wstępu na teren Wydarzenia. Prawo wstępu na teren Wydarzenia mają także osoby, które okażą bilet wstępu wydany przez Organizatora, oznaczony jako „Health Pass Ticket” i jednocześnie w dniu wstępu na teren Wydarzenia wylegitymują się aktualnym Unijnym Certyfikatem Covid.
 4. Organizator ma prawo weryfikacji przy wejściu na teren Wydarzenia czy osoba posiadająca bilet wstępu oznaczony jako „Health Pass Ticket” legitymuje się aktualnym Unijnym Certyfikatem Covid. Brak wylegitymowania się ważnym Unijnym Certyfikatem Covid przez tą osobę będzie skutkować odmową wstępu tej osobie na teren Wydarzenia. Weryfikacja legitymowania się ważnym Unijnym Certyfikatem Covid odbywać się będzie poprzez okazanie kodu QR w aplikacji mObywatel lub wydruku pobranego z „Internetowego Konta Pacjenta” oraz okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dane wynikające z Unijnego Certyfikatu Covid muszą być zgodne z danymi wskazanymi w ważnym dokumencie potwierdzającym tożsamość. Niniejsze postanowienie znajduje zastosowanie, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa obowiązujących w dacie Wydarzenia.
 5. Bilet wstępu wydany przez Organizatora traci ważność w momencie opuszczenia przez uczestnika terenu Wydarzenia. Opuszczenie terenu Wydarzenia jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu, a w takim przypadku bilet wstępu nie upoważnia do ponownego wstępu na teren Wydarzenia.
 6. W Wydarzeniu nie mają prawa uczestniczyć osoby zakażone wirusem SARS-Cov-2 lub u których występują objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz osoby przebywające na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa obowiązujących w dacie Wydarzenia. W przypadku wystąpienia u uczestnika Wydarzenia w trakcie Wydarzenia którejś z okoliczności wymienionych w zdaniu poprzednim, Uczestnik Wydarzenia ten ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora.
 7. Każda osoba przebywająca na terenie Wydarzenia zobowiązana jest przestrzegać wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego (w szczególności związanych z epidemią COVID-19 lub inną), wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 8. Na terenie Wydarzenia przebywają, powołane przez Organizatora służby porządkowe oraz służby informacyjne, którzy mają za zadanie dbać o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Wydarzenia, zwane dalej „Pracownikami służby porządkowej oraz służby informacyjnej”.
 9. Pracownicy służby porządkowej oraz służby informacyjnej obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, który zawiera następujące informacje: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, termin ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 10. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mają obowiązek posiadać przy sobie ważny dokument potwierdzający tożsamość, przez który należy rozumieć: dowód osobisty, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną lub studencką, dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca albo inny dokument potwierdzający tożsamość, zaopatrzony w wizerunek twarzy i wiek. Pracownicy służby informacyjnej oraz służby porządkowej przy wejściu na teren Wydarzenia, mogą zażądać od osoby wchodzącej na teren Wydarzenia okazania tego dokumentu.
 11. Wstęp na Wydarzenie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej bilet wstępu i/lub inne dokumenty uprawniające do wejścia na Wydarzenie, o których mowa w niniejszym Regulaminie, która, przed wejściem na Wydarzenie, podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego dostępnego przy wejściu na Wydarzenie. Rodzic/opiekun ma obowiązek posiadania dokumentu potwierdzającego imię, nazwisko oraz wiek dziecka.
 12. Osoby przebywające na terenie Wydarzenia są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
 13. Pracownicy służby informacyjnej oraz służby porządkowej są uprawnieni do:
 • sprawdzania i stwierdzania uprawnień do przebywania na terenie Wydarzenia, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób przebywających na terenie Wydarzenia, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadanie na terenie Wydarzenia, zgodnie z Regulaminem, jest zabronione,
 • wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia,
 • ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr lub osób powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych,
 • odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz uczestniczenia w nim osobie, która:
 1. zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych ma zakaz wstępu na imprezę masową w określonych tam przypadkach;
 2. odmawia poddania się czynnościom określonym w ustawie z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych;
 3. znajduje się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 4. posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, lub inne wyroby, napoje, środki lub substancje, których posiadanie, zgodnie z Regulaminem jest zabronione;
 5. zachowuje się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 6. nie posiada uprawnień do wstępu na teren Wydarzenia;
 7. nie przestrzega Regulaminu, a w szczególności nie przestrzega wszystkich obostrzeń epidemiologicznych i reżimu sanitarnego (w szczególności związanych z epidemią COVID-19), wprowadzonych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • usunięcia z terenu, na którym odbywa się Wydarzenie, osób o których mowa w ust. poprzedzającym.
 1. Czynności podejmowane przez Pracowników służby porządkowej oraz służby informacyjnej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 2. Służby porządkowe mogą użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Użycie środków przymusu bezpośredniego oraz dokumentowanie tego użycia przez służby porządkowe, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
 3. Na terenie Wydarzenia i w jego bliskiej odległości zabrania się:
 • wnoszenia i posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych i produktów spożywczych (za wyjątkiem zakupionych u Organizatora), środków odurzających lub substancji psychotropowych, paralizatorów, miotaczy gazu, noży, pałek, łańcucha, petard, świec dymnych, laserów, wskaźników laserowych oraz przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych, wszelkich opakowań szklanych, metalowych oraz plastikowych oraz wszelkich przedmiotów o ostrym zakończeniu, butli gazowych, dronów i bezzałogowych statków powietrznych,
 • wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego, a także wykonywania fotografii, nagrywania dźwięku i filmowania bez pisemnej zgody Organizatora,
 • prowadzenia bez zezwolenia Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
 • palenia tytoniu i papierosów poza oznaczonymi strefami dla palących,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
 • rzucania jakimikolwiek przedmiotami,
 • używania otwartego ognia,
 • palenia ognisk,
 • używania urządzeń grillowych,
 • naruszania zieleni,
 • dewastowania infrastruktury znajdującej się na terenie Wydarzenia,
 • zakłócania porządku i zaśmiecania terenu,
 • wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników,
 • wjazdów oraz parkowania pojazdów samochodowych, przyczep i innych pojazdów, bez zezwolenia Organizatora;
 • wnoszenia i posiadania sprzętu nagrywającego audio i video oraz sprzętu fotograficznego bez pisemnej zgody Organizatora, a także wykonywania nagrań video oraz audio;
 • wchodzenia do pomieszczeń oznaczonych tablicą „Zakaz Wstępu” lub w inny podobny sposób, wchodzenia na elementy konstrukcji sceny, trybun, namiotu, kontenerów oraz mauserów,
 • przebywania na terenie Wydarzenia poza godzinami jego trwania,
 • wnoszenia i posiadania na terenie Wydarzenia plecaka, torebki lub innego rodzaju bagażu w rozmiarze większym niż rozmiar A4.
 1. Wszystkie osoby, które przebywają na terenie Wydarzenia, zobowiązane są stosować się do poleceń Pracowników służby porządkowej oraz służby informacyjnej. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Na terenie Wydarzenia jest zainstalowany system monitoringu w postaci urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe pozyskane w wyniku monitoringu są udostępniane firmie wykonującej usługę IT, firmie ochroniarskiej oraz instytucjom upoważnionym z mocy prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Organizator otrzymał wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane z monitoringu podlegają skasowaniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są u Organizatora.
 3. Na terenie Wydarzenia mogą być używane światła stroboskopowe, a osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży.
 4. Regulamin jest dostępny:
 1. w Internecie na stronie internetowej: https://knockoutmusicstore.pl/
 2. przy wejściu na teren Wydarzenia.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022